ВРЕДНОВАЊЕ НАСЛЕЂА МАРГИНЕ


Тема текста: Путеви менаџмента у култури – Образовањем до професије
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Вишња Кисић и Ирина Суботић

Текст је по­све­ћен де­ло­ва­њу и ис­тра­жи­вач­ком опу­су проф. др Ми­ле­не Дра­ги­ће­вић Ше­шић у до­ме­ну сту­ди­ја кул­тур­ног на­сле­ђа и кул­ту­ре се­ћа­ња. Текст ана­ли­зи­ра кључ­на пи­та­ња, те­ме и про­бле­ме у ис­тра­жи­ва­њи­ма Дра­ги­ће­вић Ше­шић, те исте контек­сту­а­ли­зу­је у од­но­су на ширa дру­штве­но-по­ли­тич­ка кре­та­ња, као и у од­но­су на ме­ђу­на­род­не ака­дем­ске трен­до­ве у обла­сти култур­ног на­сле­ђа, по­ли­ти­ка се­ћа­ња и кул­ту­ре от­по­ра. Кључ­не те­мење­них ис­тра­жи­ва­ња ти­чу се кри­ти­ке ет­но-на­ци­о­нал­них по­ли­тика се­ћа­ња, за­по­ста­вље­них и ди­со­нант­них сло­је­ва на­сле­ђа, се­ћа­ња на исто­риј­ски мар­ги­на­ли­зо­ва­не гру­пе у па­три­јар­хал­ним и на­цио­нал­ним мо­де­ли­ма ба­шти­ње­ња, те кон­тра-кул­тур­ним ме­мо­ријал­ним прак­са­ма умет­нич­ких ко­лек­ти­ва и ор­га­ни­за­ци­ја ци­вил­ног дру­штва, али и по­је­ди­них умет­ни­ка ван глав­них то­ко­ва. Ова­квом ана­ли­зом по­ста­је ви­дљи­во да око­сни­цу ра­да Дра­ги­ће­вић Ше­шић у до­ме­ну на­сле­ђа пред­ста­вља сво­је­вр­сни ис­тра­жи­вач­ки ак­ти­ви­зам по­све­ћен не-ау­то­ри­зо­ва­ним дис­кур­си­ма на­сле­ђа и прак­са­ма се­ћања, под­стак­нут са јед­не стра­не дру­штве­но-по­ли­тич­ким тур­булен­ци­ја­ма на­кон рас­па­да бив­ше СФРЈ, а са дру­ге пре­у­зи­ма­њем савре­ме­них и ан­га­жо­ва­них ис­тра­жи­вач­ких те­ма у обла­сти сту­ди­ја се­ћа­ња и на­сле­ђа.

Број 169 / 2020


Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури Преузми број

Текст


Преузми текст