КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ


Тема текста: Критичко мишљење у дигиталном добу – Култура, уметност, медији
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Даница Чигоја Пипер

Овај текст по­ла­зи од пре­ми­се да је кри­тич­ко ми­шље­ње прет­ња за вла­сни­ке ка­пи­та­ла у ме­ди­ји­ма, а да је кри­тич­ки по­глед на свет ујед­но и на­су­шна по­тре­ба но­ви­на­ра и јав­ног мње­ња због че­га до­ла­зи до про­ме­на у ра­ду са­вре­ме­них но­ви­на­ра. У ра­ду је, кроз ем­пи­риј­ски увид, ука­за­но на не­из­бе­жне зам­ке ко­је сто­је на пу­ту раз­во­ја кри­тич­ког ми­шље­ња код но­ви­на­ра за­по­сле­них у но­вим меди­ји­ма, од­но­сно на ин­тер­нет пор­та­ли­ма ко­ји су ре­ги­стро­ва­ни као јав­на гла­си­ла. Основ­ни циљ ра­да је ис­тра­жи­ва­ње оп­стан­ка уло­ге кри­тич­ког ми­шље­ња у ме­ди­ји­ма ди­ги­тал­ног окру­же­ња ко­ји се све бр­же раз­ви­ја­ју упра­во уз (ни­ка­да ја­сно из­ре­чен) услов да кри­тичка ми­сао оста­не стра­на за ве­ћи­ну ко­ри­сни­ка ин­тер­не­та. У закључ­ку ра­да ука­за­но је и на мо­гу­ће стра­те­ги­је от­по­ра ис­кљу­чи­во тржишно ори­јен­ти­са­ним ме­ди­ји­ма

Број 169 / 2020


Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури Преузми број

Текст


Преузми текст