ХАЦУНЕ МИКУ – СУБВЕРЗИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ПАРТИЦИПАТИВНО КРЕИРАНОГ САЈБЕР ПОП-ИДОЛА


Тема текста: Критичко мишљење у дигиталном добу – Култура, уметност, медији
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Маја Мрђеновић

Вир­ту­ел­ни сви­је­то­ви и он­лајн ин­тер­ак­ци­је осно­ва су сај­бер поп-кул­ту­ре, у ко­јој по­тро­шња исто­вре­ме­но по­ста­је и произ­вод­ња зна­че­ња, што мо­же, а не мо­ра да но­си суб­вер­зив­ни и акти­ви­стич­ки по­тен­ци­јал. „Пре­ли­ва­ње” вир­ту­ел­ног у про­сто­ре физич­ке ре­ал­но­сти, пу­тем тех­но­ло­ги­ја као што су ге­сту­ал­ни ин­терфеј­си, хо­ло­грам­ске про­јек­ци­је и слич­но, из­ме­ђу оста­лог, омо­гу­ћа­ва ди­рект­ну тје­ле­сну ин­тер­ак­ци­ју са вир­ту­ел­ним објек­ти­ма. Не­ки од тих обје­ка­та су и тзв. вир­ту­ел­ни идо­ли, ко­ји­ма ре­ал­ни љу­ди у ре­ал­ном сви­је­ту, ко­ји уче­ству­ју у кон­стру­и­са­њу њи­хо­ве по­јав­ности и иден­ти­те­та, до­дје­љу­ју ста­тус по­зна­тих лич­но­сти. На примје­ру ана­ли­зе уло­ге фа­но­ва у ства­ра­њу нај­по­зна­ти­јег вир­ту­ел­ногидо­ла, во­ка­ло­и­да Ха­цу­не Ми­ку (Hat­su­ne Mi­ku), рад по­ста­вља те­зу да ње­но по­сто­ја­ње ста­вља на­гла­сак на ак­тив­ност (пар­ти­ци­па­цију) по се­би, а не „ак­ти­ви­зам”, те та­ко не слу­жи иде­ји дру­штве­не про­мје­не, не­го одр­жа­ва­њу дру­штве­ног sta­tu­sa quo.

Број 169 / 2020


Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури Преузми број

Текст


Преузми текст