O СМИСЛУ УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ


Тема текста: Критичко мишљење у дигиталном добу – Култура, уметност, медији
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Весна Ђукић

У ра­ду се кри­тич­ки про­ми­шља те­о­риј­ска и прак­тич­на раз­ли­ка из­ме­ђу „ори­ги­на­ла” и „ко­пи­је” умет­нич­ког де­ла у све­тлу до­ми­нант­них пра­ва­ца ми­шље­ња о кул­тур­ним и кре­а­тив­ним инду­стри­ја­ма. Је­дан пра­вац се од­но­си на Франк­фурт­ску кри­тич­ку те­о­ри­ју, а дру­ги на те­о­ри­ју урав­но­те­же­ња де­ло­ва­ња са­вре­ме­не европ­ске те­о­ри­је кул­тур­не по­ли­ти­ке. Пр­ва фа­во­ри­зу­је ау­тен­тичност умет­но­сти и ду­а­ли­зам ори­ги­нал-ко­пи­ја, док се дру­га критич­ки од­но­си пре­ма ве­ћи­ни са­вре­ме­них дру­штве­них ди­хо­то­мија у обла­сти кул­ту­ре и умет­но­сти и раз­ре­ша­ва ди­ле­му о сми­слу кул­ту­ре и умет­но­сти. Ис­тра­жи­ва­ње по­ла­зи од прет­по­став­ке да ди­ле­ме про­ис­ти­чу из нео­др­жи­вих ди­хо­то­ми­ја, на­ро­чи­то ако се по­сма­тра­ју у све­тлу ди­ги­та­ли­за­ци­је ко­ја до­дат­но под­сти­че критич­ко про­пи­ти­ва­ње раз­ло­га „за” и „про­тив”. Оно је сме­ште­но у кон­текст ком­па­ра­ти­ви­стич­ке те­о­ри­је де­мо­крат­ске тран­зи­ци­је и кон­со­ли­да­ци­је и по­себ­но се од­но­си на Ср­би­ју ко­ја се на­ла­зи на пре­ла­зу из за­вр­шне фа­зе тран­зи­ци­је у де­мо­крат­ски кон­со­ли­до­ва­но дру­штво.

Број 169 / 2020


Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури Преузми број

Текст


Преузми текст