БИТИ ИЛ’ НЕ БИТИ – ШЕКСПИР И ВИДЕО ИГРЕ


Тема текста: Култура видео игара
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Стефан Алидини

У ра­ду се раз­ма­тра при­ро­да ви­део-ига­ра као новог ме­ди­ја и њи­хо­вог умет­нич­ког по­тен­ци­ја­ла из пер­спекти­ве сту­ди­ја ига­ра. Ис­пи­ту­је се игра „Би­ти ил’ не би­ти”, адап­та­ци­ја Шек­спи­ро­вог Ха­мле­та, и те­о­риј­ски се ана­лизи­ра­ју струк­ту­ра, текст, на­ра­тив­не ин­стан­це и лу­дич­ки еле­мен­ти игре, ка­ко би се уста­но­ви­ли прин­ци­пи на ко­ји­ма се је­дан књи­жев­ни текст мо­же тран­спо­но­ва­ти у но­ви ди­гитал­ни ме­диј, као и пред­но­сти и ма­не та­квог про­це­са. Од­нос по­ве­ре­ња у при­по­вест, у спре­зи са лу­дич­ким ре­ше­њи­ма, пока­зу­ју се кључ­ним пред­у­сло­ви­ма за оства­ри­ва­ње по­тен­ција­ла игре. Исто­вре­ме­но, на при­ме­ру се оцр­та­ва­ју и кон­туре мо­гу­ћег ин­тер­пре­та­тив­ног при­сту­па ви­део-игра­ма ко­ји во­ди ка по­твр­ђи­ва­њу естет­ског фе­но­ме­на у њи­ма и та­ко ну­де мо­гућ­но­сти за от­кри­ва­ње умет­нич­ког зна­ча­ја дру­гих ал­го­ри­там­ских струк­ту­ра.

Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број

Текст


Преузми текст