ИМАГИНАРНИ ПРОТАГОНИСТИ ФРАЗЕМА САВРЕМЕНОГ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА


Тема текста: Фантастично у култури
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Александра Блатешић

Циљ овог ра­да је да пред­ста­ви има­ги­нар­не лич­но­сти из де­ла пи­са­не или усме­не књи­жев­но­сти, ко­је су због свог ка­рак­те­ра, спе­ци­фич­них окол­но­сти и до­га­ђа­ја, учи­ње­ног или из­ре­че­ног на­шле сво­је ме­сто у ита­ли­јан­ским уста­ље­ним из­ра­зи­ма. Ве­ћи­на ана­лизи­ра­них ли­ко­ва у овом ра­ду је из­ми­шље­на, док се за не­ке ве­зу­ју најра­зно­вр­сни­је при­че и ле­ген­де, углав­ном не­ја­сног по­ре­кла. Тво­рац ана­ли­зи­ра­них ли­ко­ва је ин­ди­ви­ду­а­лан и по­знат су­бје­кат, ако је реч о књи­жев­ном де­лу као из­во­ру из ко­јег су пре­у­зе­ти, али ство­ри­тељ ових ли­ко­ва мо­же би­ти и ко­лек­ти­ван, те са­мим тим не­по­знат су­бје­кат, ко­ји је ду­го ства­рао ка­рак­те­ри­сти­ке сво­јих про­та­гони­ста у окви­ру на­род­не фан­та­сти­ке, ми­то­ва и ле­ген­ди, гра­де­ћи вре­ме­ном но­ве ва­ри­јан­те и зна­че­ња. Иа­ко пред­мет ис­тра­жи­ва­ња овог ра­да чи­не фра­зе­ми са­вре­ме­ног ита­ли­јан­ског је­зи­ка, ка­да је реч о овим је­зич­ким об­ли­ци­ма не мо­же­мо го­во­ри­ти о са­вре­ме­ности у ужем сми­слу. На­и­ме, због уста­ље­но­сти ови из­ра­зи предста­вља­ју сво­је­вр­сну ста­ри­ну, пре­но­ше­ну ге­не­ра­ци­ја­ма кроз вре­ме и про­стор, те ће­мо сма­тра­ти са­вре­ме­ним оне фра­зе­ме ко­ји се по об­ли­ку и зна­че­њу пре­по­зна­ју у је­зи­ку и го­во­ру 20. и 21. ве­ка, аекс­цер­пи­ра­ће­мо их из оп­штих и фра­зе­о­ло­шких реч­ни­ка и збир­ки.

Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број

Текст


Преузми текст