СИМБОЛИЗАМ И ИМАГИНАЦИЈА СРЕДЊЕВЕКОВЉА


Тема текста: Фантастично у култури
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Јована Николић

Ин­спи­ри­сан сред­ње­ве­ков­ним та­пи­се­ри­ја­ма Да­ма и једно­рог, из­ло­же­ним 1882. го­ди­не у па­ри­ском Му­зе­ју Кли­ни, фран­цуски сли­кар Ги­став Мо­ро на­сли­као је не­ко­ли­ко ком­по­зи­ци­ја слич­не те­ма­ти­ке ме­ђу ко­ји­ма су нај­по­зна­ти­је сли­ке „Јед­но­рог” (1885) и „Јед­но­ро­зи” (1885–1890). По­ла­зе­ћи од сред­ње­ве­ков­не ле­ген­де о фан­та­стич­ној жи­во­ти­њи ко­ја је при­ла­зи­ла са­мо де­ви­ца­ма испу­шта­ла им рог у кри­ло, сли­кар је дао сво­је ви­ђе­ње ове те­ме ускла­ду са иде­ја­ма вре­ме­на и кул­тур­ног ми­љеа ко­јем је при­па­дао и умет­но­сти сим­бо­ли­зма чи­ји је био пред­став­ник. Мо­ро­о­ве даме у дру­штву јед­но­ро­га при­ка­за­не су у иде­а­ли­зо­ва­ним пеј­за­жи­ма „за­ча­ра­них остр­ва“ ко­ји­ма се осли­ка­ва по­тре­ба мо­дер­ног чо­ве­какра­ја 19. ве­ка за еска­пи­змом и не­так­ну­том при­ро­дом. Дру­ги важан мо­тив сли­ка је еро­тич­ност ко­ју Мо­ро ис­ка­зу­је на­гим те­ли­ма ле­по­ти­ца и њи­хо­вом ин­стинк­тив­ном по­ве­за­но­шћу са све­том приро­де и животи­ња­ма, у овом слу­ча­ју јед­но­ро­зи­ма.

Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број

Текст


Преузми текст