ОТЕТЕ РЕЧИ: ОД­БРА­НА КРЕ­А­ТИВ­НО­СТИ И УСЛО­ВИ РА­ДИ­КАЛ­НЕ ИМА­ГИ­НА­ЦИ­ЈЕ


Тема текста: Истраживања
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Ирена Ристић

У раду се испитују савремена тумачења појма креативност и инструментализација самог концепта како у неолибералном дискурсу тако и у јавним политикама које постају стожер све дубљих неједнакости у друштву. Осврт на истраживања дивергентне продукције из друге половине 20. века, као темеља свих других психолошких студија, и анализа имплицитних социјалних агенди истраживача открива три спорне тачке теоријских полазишта у којима се креативност посматра искључиво као адаптивна способност, валидирана продуктом – исходом индивидуалног испољавања. Одговор на ово редуковано схватање креативности долази од истраживача усмерених на разумевање емергентних процеса унутар колектива. У новим студијама они потврђују примат социјалне интеракције у развоју сазнања, померајући фокус са адаптивне на трансформативну функцију, са продуктивизма на процесуалност, са индивидуалне на групну разину креативности. Чини се стога посве оправдано креативност данас испитати у светлу ширих социјалних помака, разматрајући услове Касториадисовог концепта радикалне имагинације, утолико пре што су занемарена својства креативности заједнички ресурс, као и услов мењања. 

Број 163 / 2019


Културе отпора • Култура и новац Преузми број

Текст


Преузми текст