СУБ­ВЕР­ЗИВ­НЕ ОД­ЛИ­КЕ МАН­ГА КУЛ­ТУ­РЕ У КОН­ТЕК­СТУ ПОП­КУЛ­ТУР­НОГ ГЛО­БАЛ­НОГ СЕ­ЛА


Тема текста: Културе отпора
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Ана Дошен

Ја­пан­ски стри­по­ви, по­зна­ти­ји под име­ном ман­га, превас­ход­но на­ме­ње­ни ло­кал­ној пу­бли­ци, успе­шно су пре­ва­зи­шли наци­о­нал­не гра­ни­це и уве­ћа­ли еко­ном­ски и кул­тур­ни зна­чај Ја­па­на. Ман­га ути­цај има­нен­тан је и у окви­ру дру­гих ин­ду­стри­ја поп култу­ре – филм­ске и му­зич­ке, ја­пан­ске ани­ма­ци­је (ани­ме), ви­део игара, као и ин­ду­стри­је фи­гу­ра и игра­ча­ка, од­но­сно оно­га што се подра­зу­ме­ва под фе­но­ме­ном „кул Ја­пан”. По­ла­зе­ћи од прет­по­став­ке Стју­ар­та Хо­ла да је поп кул­ту­ра ве­чи­то по­при­ште бор­бе, у ра­дусе пре­и­спи­ту­ју суб­вер­зив­не од­ли­ке овог „ин­фан­тил­ног” ја­пан­ског ме­ди­ја на ви­зу­ел­ном и на­ра­тив­ном пла­ну, као и осо­бе­ни ме­ха­ни­змико­ји­ма ман­га пру­жа от­пор аме­рич­кој до­ми­на­ци­ји у до­ме­ну масов­не кул­ту­ре. Да­ље, фо­кус ра­да је на про­во­ка­тив­ном „ло­ли­кон” жан­ру ко­ји се мо­же ту­ма­чи­ти као при­мер ман­га опи­ра­ња те­матском кон­зер­ва­ти­ви­зму у до­ме­ну фик­ци­је.

Број 163 / 2019


Културе отпора • Култура и новац Преузми број

Текст


Преузми текст