БУНТ У УЛИ­ЦИ ГА­ВРИ­ЛА ПРИН­ЦИ­ПА У БЕ­О­ГРА­ДУ


Тема текста: Културе отпора
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Татјана Росић

У ра­ду се пре­и­спи­ту­је (ан­ти)хе­ге­мо­ност као стра­тешка нео­п­ход­ност са­вре­ме­них кул­ту­ра от­по­ра, на­ста­лих у комплек­сним усло­ви­ма гло­ба­ли­за­ци­је и ње­них по­сле­ди­ца, са по­себним освр­том на стра­те­ги­је са­вре­ме­не кул­ту­ре от­по­ра у Ср­би­ји. Упо­ред­ном ана­ли­зом се у ра­ду су­о­ча­ва­ју гра­фит Га­ври­ло Прин­цип (2013) ано­ним­ног умет­ни­ка/умет­нич­ке гру­пе „Бунт” у ули­ци Гаври­ла Прин­ци­па у Бе­о­гра­ду и спот за пе­сму „Бунт” (2007) гру­пе Di­sci­plin A Kitchme ве­зан за по­след­њу бом­бон­џиј­ску рад­њу у Бе­огра­ду са адре­сом у ули­ци Га­ври­ла Прин­ци­па 12-14. Иа­ко иде­о­ло­шки са­свим дру­га­чи­је ар­ти­ку­ли­сан, кон­тро­верз­ни ста­тус ју­го­сло­венског кул­тур­ног, по­ли­тич­ког и исто­риј­ског на­сле­ђа у ова два слу­чаја кул­ту­ре от­по­ра у Ср­би­ји по­ста­је узро­ком њи­хо­вог по­ли­ва­лентног суб­вер­зив­ног деј­ства. Ули­ца Га­ври­ла Прин­ци­па (раз)от­кри­ва та­ко са­вре­ме­ну срп­ску кул­ту­ру от­по­ра као чво­ри­ште иде­о­ло­шки и кул­ту­ро­ло­шки су­прот­ста­вље­них дис­кур­са ко­је се ме­ђу­соб­но призи­ва­ју и оспо­ра­ва­ју, про­из­во­де­ћи ону стра­те­шки пре­ко по­треб­ну„бу­ку” нео­п­ход­ну у про­це­су оме­та­ња и пре­ко­ди­ра­ња хе­ге­мо­них кодо­ва дру­штва.

Број 163 / 2019


Културе отпора • Култура и новац Преузми број

Текст


Преузми текст