129 / 2010

др Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић

Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић,

др Александар Прњат, др Драган Ћаловић,

мр Горана Венцл, Пе|а Пивљанин (секретар)

Главни уредник: др Миланка Тодић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектура и коректура: мр Нина Савчић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Илустрације: Дигитална Народна библиотека Србије

(дигитал.нб.рс), портали различитих пројеката и друге пригодне

илустрације преузете са Интернета

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Александар Лазаревић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2187-637

Е-маил: култура@запрокул.орг.рс

Њеб сите: њњњ.запрокул.орг.рс

часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, рачун 840-713668-11

с назнаком “За часопис Култура”

Београд, Риге од Фере 4

штампа: ЦИЦЕРО ПРИНТ,

Београд, Блажа Попиводе 3,

Тираж: 500

штампање завршено: децембра 2010.

ИССН 0023-5164

УДК 316.7

Издавање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије

keyboard_arrow_down
128 / 2010

Redakcija: dr Divna Vuksanović, dr Veselin Kljajić,

dr Rada Drezgić, dr Vesna Mikić, dr Vladislava Gordić

Petković, dr Angelina Milosavljević, dr Zoran Jevtović,

dr Aleksandar Prnjat, dr Dragan Ćalović,

mr Gorana Vencl, Pe|a Pivljanin (sekretar)

Glavni urednik: dr Milanka Todić

Lepotom časopisa bavio se: Bole Miloradović

Lektura i korektura: mr Nina Savčić

Priprema za {tampu: Svetozar Stankić

Ilustracije: Muzej Macura, Novi Banovci, 2010,

fotografije Miloš Jurišić, Beograd

Izdavač: Zavod za prou~avanje kulturnog razvitka

Odgovorni urednik: Aleksandar Lazarević

Redakcija časopisa Kultura, Beograd, Rige od Fere 4,

tel. 2187-637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Časopis izlazi tromesečno

Svi tekstovi u časopisu se recenziraju

Pretplate slati na adresu: Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka, Rige od Fere 4, ra~un 840-713668-11

s naznakom “Za časopis Kultura”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief

dr Milanka Todić), Beograd, Rige od Fere 4,

tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Štampa: CICERO PRINT,

Beograd, Blaža Popivode 3,

Tira`: 500

Štampanje završeno: septembra 2010.

ISSN 0023-5164

UDK 316.7

Izdavanje ovog broja Kulture pomoglo je

Ministarstvo kulture Republike Srbije

keyboard_arrow_down
127 / 2010

Redakcija: dr Divna Vuksanović, dr Veselin Kljajić,

dr Rada Drezgić, dr Vesna Mikić, dr Vladislava Gordić

Petković, dr Angelina Milosavljević, dr Zoran Jevtović,

dr Aleksandar Prnjat, dr Dragan Ćalović, mr Gorana

Petrović, Peđa Pivljanin (sekretar)

Glavni urednik: dr Milanka Todić

Lepotom časopisa bavio se: Bole Miloradović

Lektura i korektura: mr Nina Savčić

Priprema za štampu: Svetozar Stankić

Ilustracije: fotografije na naslovnicama časopisa

“Žena danas” i “Žena i Svet”

Izdavač: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

Odgovorni urednik: Aleksandar Lazarević

Redakcija časopisa Kultura, Beograd, Rige od Fere 4,

tel. 2187-637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Časopis izlazi tromesečno

Svi tekstovi u časopisu se recenziraju

Pretplate slati na adresu: Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka, Rige od Fere 4, ra~un 840-713668-11

s naznakom “Za časopis Kultura”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief

dr Milanka Todić), Beograd, Rige od Fere 4,

tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Štampa: CICERO PRINT,

Beograd, Blaža Popivode 3,

Tira`: 500

štampanje završeno: juna 2010.

ISSN 0023-5164

UDK 316.7

Izdavanje ovog broja Kulture pomoglo je

Ministarstvo kulture Republike Srbije

keyboard_arrow_down
126 (2) / 2010

Редакција: др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић,

др Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић

Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић,

др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана

Петровић, Пеђа Пивљанин (секретар)

Главни уредник: др Миланка Тодић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектура и коректура: мр Љубинка Савчић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Већи део фотографија објављених у овом броју Културе

настао је током пројекта Културе ритмова чији је носилац

Удружење грађана за уметност, културу, медије и

друштвена питања “Млади грашак”

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Александар Лазаревић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2187-637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, рачун 840-713668-11

с назнаком “За часопис Култура”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief

dr Milanka Todić), Beograd, Rige od Fere 4,

tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Штампа: ЦИЦЕРО ПРИНТ,

Београд, Блажа Попиводе 3,

Тираж: 500

Штампање завршено: марта 2010.

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Издавање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије

keyboard_arrow_down
126 (1) / 2010

Редакција: др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић,

др Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић

Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић,

др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана

Петровић, Пеђа Пивљанин (секретар)

Главни уредник: др Миланка Тодић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектура и коректура: мр Љубинка Савчић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Већи део фотографија објављених у овом броју Културе

настао је током пројекта Културе ритмова чији је носилац

Удружење грађана за уметност, културу, медије и

друштвена питања “Млади грашак”

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Александар Лазаревић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2187-637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, рачун 840-713668-11

с назнаком “За часопис Култура”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief

dr Milanka Todić), Beograd, Rige od Fere 4,

tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Штампа: ЦИЦЕРО ПРИНТ,

Београд, Блажа Попиводе 3,

Тираж: 500

Штампање завршено: марта 2010.

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Издавање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије

keyboard_arrow_down