122-123 / 2008

Редакција: др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић,

др Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић

Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић,

др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана

Петровић, Пеђа Пивљанин (секретар)

Главни уредник: др Миланка Тодић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Драгана Мартиновић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Александар Лазаревић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2187-637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs 

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази четири пута годишње

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, рачун 840-713668-11

с назнаком “За часопис Култура”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Milanka 

Todić), Beograd, Rige od Fere 4, tel. (+381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Штампа: ФОТО ФУТУРА,

Београд, Београдског батаљона 3,

Тираж: 500

Штампање завршено: јуна 2009.

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Штампање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије

keyboard_arrow_down
120-121 / 2008

Редакција: др Ивана Спасић, др Зорица Томић, др Мишко

Шуваковић, др Милан Вукомановић, др Александар Прњат,

мр Ивана Ђокић, мр Бошко Милин, Предраг Шарчевић, Вања

Шибалић, Татјана Гарчевић, Пеђа Пивљанин (секретар)

Главни и одговорни уредник: др Јелена Ђорђевић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектор / коректор: Драгана Мартиновић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: Александар Лазаревић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2637-565

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs 

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази четири пута годишње

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, жиро-рачун 840-704664-57

с назнаком “За часопис Култура”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Jelena

Đorđević), Beograd, Rige od Fere 4, tel. (+381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и у електронској

форми (у програму Word), уз резиме на енглеском језику

Штампа: ФОТО ФУТУРА, Београдског батаљона 3,

Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: децембра 2008.

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Штампање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије

keyboard_arrow_down