Култура бр. 71 / 1985 Видео: средство културног развоја


Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, 

Родољуб Стевановић.

Редакција: Иван Чоловић, Милена Драгићевић Шешић, 

Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливој Иванишевић, 

Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, 

Бранимир Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, 

Сретен Вујовић.

Опрема: Боле Милорадовић

Цртежи: Бранко Пашић

Коректор: Весна Комар

Метер: Александар Раковић

Издаје: Завод за проучавање културног развитка.

Редакција часописа "Култура", Београд, Риге од Фере 4,

телефон 637-216.

Часопис излази четири пута годишње. Цена једног примерка

у продаји 300 дин.; двоброја 500 дин. Годишња претплата

1000 дин.; за радне организације 1500 дин.; за

иностранство 12 U.S. $. Претплата се шаље на адресу: 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, 

Риге од Фере 4, Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком 

"За часопис 'Култура'".

Рукопис слати у два примерка с резимеом.

KULTURA - Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Radoslav Đokić), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. 

Single copy U.S. $ 4. Annual subscription U.S. $ 12 should be sent to 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Rige od Fere 4.

Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320001-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

YU ISSN 0023-5164

Штампа: ГРО "Култура", ООУР "Слободан Јовић", 

Београд, Стојана Протића 52

Садржај


Видео: средство културног развоја
Истраживања


ТрибинаТеме

Разговор

Прикази
Број 71 / 1985


Видео: средство културног развоја Преузми број