Култура бр. 65-67 / 1984 Религија, друштво, култура


Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, 

Родољуб Стевановић.

Редакција: Иван Чоловић, Милена Драгићевић-Шешић, 

Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливој Иванишевић, 

Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир 

Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, Сретен Вујовић.

Опрема: Боле Милорадовић

Лектор: Олга Трифуновић

Коректор: Весна Комар Димић

Цртежи. Владан Љубинковић

Издаје: Завод за проучавање културног развитка.

Редакција часописа "Култура", Београд, Риге од Фере 4,

телефон 637-216.

Часопис излази четири пута годишње. Цена једног примерка

у продаји 100 дин.; двоброја 180 дин. Цена овог двоброја

400 дин. Годишња претплата 250 дин.; за радне организације 

400 дин.; за иностранство 800 дин. Претплата се шаље на адресу: 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, 

Риге од Фере 4, Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком 

"За часопис 'Култура'".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA - Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Radoslav Đokić), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. 

Single copy U.S. $ 4. Annual subscription U.S. $ 12 should be sent to 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Rige od Fere 4.

Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320001-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

YU ISSN 0023-5164

Штампа: ГРО "Култура", ООУР "Штампарија Култура",

Београд, Македонска 4

Садржај


Религија и друштво

Религија и култура

Религија, филозофија, наука


Криза религије, секуларизација, атеизам


Прикази


Библиографија

Број 65-67 / 1984


Религија, друштво, култура Преузми број