Култура бр. 103-104 / 2002 Култура Рома


Савет: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко

Бугарски (председник), др Радослав Ђокић, др Иван

Ивић, др Јован Јанићијевић, Родољуб Степановић

Редакција: мр Бранислав Димитријевић, Смиља Чупић (секретар),

мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић (главни и

одговорни уредник), Душан Ч. Јовановић (редактор),

мр Бошко Милин, др Ивица Спасић, Предраг Шарчевић,

Вања Шибалић, др Мишко Шуваковић, др Зорица Томић,

др Милан Вукомановић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Ликовни прилози: Мефаил-Коле Карнберовић

Лектор и коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: Весна Ђукић-Дојчиновић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-565. Часопис излази четири пута годишње. Претплате

слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, Жиро-рачун 40806-603-0-

3008836 с назнаком "За часопис Култура" 

E-mail: kultura@zaprokuI.org.yu

KULTURA - Review for the Theory and Sociology

of Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief dr

Jelena Đorđević), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-

565. Published quarterly by Zavod za proučavanje

kulturnog razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4.

Радове слати у два штампана примерка и на дискети

(у програму Word), уз резиме на енглеском језику

Штампа: Србо штампа, Београд, Добрачина 6-8

Тираж: 300 примерака

Штампање завршено јуна 2002.

Издавање овог броја Културе помогли су Министарство

културе Републике Србије и Фонд за отворено друштво

Садржај


Култура РомаТрибина - Култура и цивилно друштво

Култура и туризам
Прикази ромолошке литературе
Број 103-104 / 2002


Култура Рома Преузми број