Култура бр. 105-106 / 2002 Антропологија тела


Савет: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко Бугарски

(председник), др Радослав Ђокић, др Веселин Илић, др Иван

Ивић, др Јован Јанићијевић, Родољуб Степановић

Редакција: Татјана Бокан, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић

(главни и одговоми уредник), мр Бошко Милин, др

Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко

Шуваковић, др Зорица Томић, Смиља Вукелић (секретар), др

Милан Вукомановић

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Ликовни прилози: Избор на тему хермафродитизма: Предраг

Шарчевић. Компјутерска обрада: Душан Ђинђић

Лектор / коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: Весна Ђукић - Дојчиновић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, тел.

637-565. Часопис излази четири пута годишње. Претплате слати

на адресу: Завод за проучавање културног развитка, Риге

од Фере 4, жиро-рачун 840-704664-57 с назнаком "За часопис

Култура"

E-mail: kultura@zaprokul.org.yu

KULTURA - Review for the Theory and Sociology of Culture

and for Cultural Policy (Editor in Chief dr Jelena

Đorđević), Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-565. Published

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

(Center for Study in Cultural Development), Beograd,

Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана примерка и на дискети (у програму

Word) , уз резиме на енглеском језику

Штампа: Штампарија Српске патријаршије, Краља Петра 5,

Београд

Тираж: 300

Штампање завршено: фебруара 2003.

Издавање овог броја Културе помогли су Министарство

културе Републике Србије и Фонд за отворено друштво

Садржај


Антропологија тела

Јубилеј Завода - 35 година рада


Трибина

Прикази


Број 105-106 / 2002


Антропологија тела Преузми број