Текстови који су на адресу редакције стигли до 1. септембра 2020. године и који су добили позитивну рецензију биће груписани у 170. броју часописа Култура у следеће тематске целине: 

а) Култура, субјект, филозофија 

б) Култура и креативност

в) Култура и наслеђе 

Важна напомена: План тема за текућу 2021. годину биће донет и истакнут одмах по формирању нове редакције часописа Култура почетком марта месеца.

Упутство за предају радова часопису Култура

Упутство ауторима